Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi

 

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego "Nurta" w Łodzi

91-480 Łódź ul. Przyrodnicza 24/26
tel. +48 42 655 30 30, fax +48 42 655 30 55
e-mail: kombus24@finn.pl
Informacje o Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w ŁodziHistoria Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" w  Łodzi oraz jego siedziby, wg dokumentów, którymi dysponuje "Dom Kombatanta", rozpoczyna się w  r.  1970, kiedy to Uchwałą nr 38/347/70 Prezydium Rady Narodowej M.Łodzi z  dnia 5 maja 1970 r. zatwierdzono „założenia techniczno-ekonomiczne rozbudowy i  adaptacji obiektu przy ul. Przyrodniczej 24/26 przeznaczonego na dom rencistów dla członków ZBOWiD”.


DPSDK

Budynek – siedziba Domu, położony jest w  dzielnicy willowej na obrzeżach parku julianowskiego. Jest to wolno stojący czterokondygnacyjny budynek posiadający, niewielki, ciekawy ogród (z dwoma okazałymi tulipanowcami), w  którym pensjonariusze mogą bezpiecznie spędzać czas o  każdej porze roku.

Nieruchomość na której znajduje się Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, zgodnie z  Wyrokiem Sądu Administracyjnego w  Warszawie, stanowiła własność prywatną. Dopiero w  lutym 2007 r. Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki podjął decyzję o  jej wykupieniu, a  następnie Rada Miejska w  Łodzi podjęła stosowną uchwałę o  jej nabyciu.


DPSDK

Ogromnym wysiłkiem organizacyjnym i  znacznymi nakładami finansowym władz Miasta i  Województwa osiągnięto wymagane przepisami, standardy, którego uwieńczeniem było uzyskanie w  lutym 2010 r. wpisu na czas nieokreślony do ewidencji prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w  życiu Domu była uroczystość nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w  Łodzi, zasłużonego dowódcy majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” (Uchwała Nr XCIII/1969/14 w  sprawie nadaniu nowego statutu z  dnia 24 września 2014 r.).


DPSDK

Dom funkcjonuje w  sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodny ze standardami określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 23 sierpnia 2012 r. w  sprawie domów pomocy społeczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz.964) i  przeznaczony jest dla osób w  podeszłym wieku.


DPSDK

Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy (obsługujący 3 kondygnacje tj. część mieszkalną), ponadto w poręcze dla osób niepełnosprawnych (w poręcze wyposażone są korytarze oraz łazienki i toalety), w system przywoławczo-alarmowy i system przeciwpożarowy.

Obiekt, dzięki dobudowaniu nowej klatki schodowej, wraz z głównym wejściem pozbawiony jest barier architektonicznych.

Placówka ze względu na liczbę mieszkańców (47 miejsc statutowych) spełnia wymóg kameralności.


DPSDK

Dom posiada pokoje mieszkalne jedno- i dwuosobowe (z zainstalowanymi umywalkami), pokój gościnny, kaplicę, jadalnię, świetlicę, pokój do terapii. Na każdym piętrze znajduje się lodówka oraz pomieszczenie z kuchenką elektryczną.

W Domu jest do dyspozycji mieszkańców gabinet zabiegowy, a także wydzielone pomieszczenie do prania i suszenia bielizny.

Pokoje mieszkalne, mimo swojej niedużej wielkości, spełniają normatywne wymogi powierzchniowe i wyposażone są w niezbędne meble (tapczan, krzesła, szafa, stolik) i sprzęt (radio, czajnik, lampka).

Do dyspozycji mieszkańców Domu pozostaje wystarczająca ilość łazienek (wanny posiadają wysięgniki) i toalet.

Placówka zapewnia całodzienne wyżywienie (catering), całodobową opiekę, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej mieszkańców oraz w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających.


DPSDK

O mieszkańców troszczy się sprawny, wyróżniający się wysokimi walorami etycznymi Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, składający się m.in. z wysokokwalifikowanej kadry medycznej i opiekuńczej. Są wśród nich pielęgniarze, ratownicy medyczni, opiekunowie, instruktorzy kulturalno-oświatowi i terapii zajęciowej, pokojowe. Wszyscy oni są właściwie przygotowani pod względem merytorycznym i charakteryzują się odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi.

Dom zapewnia swoim pensjonariuszom całodobową opiekę pielęgniarską, stały kontakt z lekarzem internistą, psychiatrą i psychologiem. Ponadto prowadzone są cykliczne zajęcia terapeutyczne, m.in. zajęcia manualne, plastyczne, biblioterapia, muzykoterapia.


DPSDK

Pensjonariusze mają zapewniony kontakt z rodziną, znajomymi, środowiskiem lokalnym, są odwiedzani przez młodzież harcerską, uczniów szkół i innych placówek oświatowych. Korzystają z gościnnych występów różnych artystów. Mają także dostęp do radia, telewizji, płyt video, prasy codziennej, książek.

Szkoły kształcące pracowników służb społecznych (Uniwersytet Łódzki) i opiekunów (w tym szkoły niepubliczne) regularnie przysyłają do naszej placówki swoich słuchaczy na praktyki. Mamy też stały kontakt z uczniami Technikum Masażu Leczniczego Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Nr 6 w Łodzi itp.

Szczególnymi przyjaciółmi "Domu Kombatanta" jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź - "Barka".


DPSDK

Utrzymywany jest stały kontakt z Parafią Najświętszego Serca Jezusowego, na terenie której znajduje się "Dom Kombatanta".

W Domu panuje dobra atmosfera, skutecznie zapobiegająca możliwym konfliktom, wynikającym z wieku, różnicy poglądów, doświadczeń i stanu zdrowia.

W "Domu Kombatanta" jego mieszkańcy znaleźli bezpieczną przystań w jesieni swego życia.Grażyna Siewiera Dyr DPS "Dom Kombatanta"